De oplossingen van Baeze

Een Baeze-traject start altijd met een grondige diagnose. We kijken daarbij zowel naar de harde kant van de organisatie (productieprestaties, kwaliteitsparameters, kosten) als naar de zachte kant (teamdynamiek, samenwerking tussen mensen, leiderschapsstijlen en lerend vermogen van de organisatie).

 

Voor blijvende verandering trainen en coachen we medewerkers en leidinggevenden om de nieuwe aanpak in de praktijk te brengen.

Hoe dat in zijn werk gaat? We geven je een paar casevoorbeelden. 

"We missen grip op onze processen en prestaties"

Case: een dienstverlenend bedrijf in de industriële sector – in de Europese top 3 binnen haar segment – miste inzicht in de effecten van nieuwe investeringen, zoals een in gebruik genomen nieuwe installatie. Méér grip was onder meer van belang omdat het bedrijf moest voldoen aan veel Europese voorschriften, onder meer op het gebied van veiligheid.

Oplossing:
1. Een duidelijker organisatiestructuur: wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk?

2. Meer inzicht in kosten
3. Begeleiding van een aantal sleutelfunctionarissen

Bij het aanpakken van verbeterstappen is de Baeze-filosofie dat mensen deze zelf het beste ter hand nemen. Dat gebeurde ook hier. Wij droegen kennis over en ondersteunden mensen bij het in praktijk brengen van de verbeteringen, onder meer aan de hand van observaties over de teamdynamiek. Tijdens het proces functioneerde Baeze voor directeur als een sparring partner. Hoe kon hij zijn mensen tijdens het veranderingsproces het best ondersteunen? Welke leiderschapsstijl was daarbij effectief?

Resultaat: inzicht in de kosten en het functioneren van elk bedrijfsonderdeel. Door meer duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden ontstond bij medewerkers meer grip op de werkprocessen toe. Bij ons terugkeerbezoek zagen we dat hierdoor de productiviteit was gegroeid.

_A5A4544
_A5A4512

"We willen ondersteuning bij onze reorganisatie"

Case: een grote financiële instelling wilde reorganiseren: van silo-gericht werken naar werken in horizontale ketens. Centraal stond de vraag: welke informatie hebben onze mensen nodig om hun werk goed te kunnen doen? Deze klantvraag was een vervolg op een Lean-traject van Baeze, waarbij een groep mensen van deze organisatie een Lean verbetertraining had gekregen.

 

Oplossing: het resultaat van het Lean-traject was dat de klant in de werkprocessen veel overdrachtsmomenten had gecreëerd. Dit fungeerde als basis voor de volgende stap: de reorganisatie. Een team van de klant, dat nauw samenwerkte met Baeze, vergeleek de bestaande en de nieuwe processen en stelde vast welke nieuwe werkwijzen nodig waren en hoe deze helder vastgelegd konden worden in een ‘catalogus’. Daarna begeleidde Baeze de medewerkers om deze nieuwe ‘papieren werkelijkheid’ in praktijk te realiseren en monitoren. De teamdynamiek kwam daarbij ook aan bod.

Resultaat: medewerkers kregen de tools in handen om een nieuwe procesaanpak te introduceren. Daarnaast zijn ze begeleid in het daadwerkelijke doorvoeren ervan, zo bleek bij een terugkeerbezoek. Omdat Baeze zich richtte op het faciliteren van de organisatie, en medewerkers zelf steeds aan het stuur stonden, is het traject steeds ‘hun’ reorganisatie gebleven.